HIRIGINTZA

Urbanizazio-proiektuak onartzea

Zer da

Urbanizazio-proiektuak urbanizazio-lanetako xehetasun teknikoak zehazten dituzten obra-proiektuak dira. Ez daude lizentzien menpe, baina izapidetze espezifikoa behar dute.

Nork eska dezake

Interesdunak edo bere legezko ordezkariak.

Ekarri beharreko dokumentazioa

         Hirigintza-eskabideabehar bezala beteta.

         Hirigintza-proiektua, gaitutako teknikariak sinatua. Gutxienez honakoak izango ditu: lanen ezaugarrien memoria desriptiboa, proiektuaren eta xehetasunen planoak, neurketak, aurrekontua eta lanen eta zerbitzuen baldintza-pleguak, eta segurtasunari, kalitateari eta hondakinen kudeaketari buruzko azterketak, programak eta planak. Bi ale entregatu behar dira paperean (horietako bat dagokion Kontzejurako) eta ale bat euskarri digitalean.

         Bildu beharreko baimenak. Ondorengo baimenak aurkeztu beharko dira, kasuz kasu:

-      Arabako Foru Aldundiaren errepide- zerbitzuarena, lanak errepide baten polizia-eremuetan egin behar badira (50 m)

-      Arabako Foru Aldundiaren nekazaritza sailarena, lanak nekazalbide baten ondoko eremuan egin behar badira.

-      Ebroko konfederazio hidrografikoarena, lanak edozein ubideren polizia-eremuetan egin behar badira (100 m.).

-      Lurzoruaren kalifikazioaren arabera beharrezko izan daitekeen beste edozein (ADIF, Sustapen ministerioa, etab.).

Non eskatu behar da

Aurrez aurre: Udaletxean: Uribea kalea, 12, Durana. Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 8:00etatik 14:00etara.

Posta bidez: Postetxean, posta arruntaren bidez.

Fax bidez: 945 299602

E-posta: aarrazua.mvictoria@ayto.alava.net

Informaziogehiagorako, deitu: 945 29 95 16

 

Zenbat balio du

Dohainik

Prozeduraren epea

Legezko gehienezko epea: 3 hilabete hasierako onarpenerako + 20 egun jendaurrean erakusteko + 2 hilabete behin betiko onarpenerako (jendaurrean ikusgai dagoen aldia bukatzen denetik kontatzen hasita). 6 hilabete guztira.

Isiltasun administratiboaren eragina: hasierako onarpenaren aldian, ez da onartuko / behin betiko onarpenaren aldian, onartu egingo da.

Ezarri beharreko araudia

-      Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoruaren eta Hirigintzaren 2/2006 Legearen 194tik 1296rako artikuluak(138 zk.dun EHAA, 2006/7/20koa)

-          Udalean ndarrean dagoen hirigintza-planeamendua.

Eskaeraren ondoren jarraitu beharreko prozedura

1.     Eskaera eta dokumentazioa jaso, egiaztatu eta erregistratu.

2.     Eskaeraren zigilatutako kopia entregatu eskatzaileari, ziurtagiri gisa.

3.      Hirigintza arlora bidali, izapidetu dezaten.

Ondorengo izapideen laburpena

1.       Eragindako beste administrazio publiko batzuen txostena nahitaezkoa bada, hauei eskaera egin.

2.       Dagokion administrazio-batzarrari jakinarazi zein azpiegiturari eragin ahal dieten lanek, Herritarren Arretarako Zerbitzuak txostena egin dezan.

3.       Txosten teknikoa egin.

4.       Alkatetza-dekretu bidez hasierako onarpena eman.

5.       ALHAOra eta zabalkunde handiko egunkari batera bidali (jendaurrean azaltzeko epea: 20 egun).

6.       Herritarren arretarako zerbitzura bidali, interesdunari jakinarazi ahal izateko.

7.       Behin betiko akordioa argitaratu, baldin eta ez bada ezartzen hasierako onarpenean behin betikotzat hartuko dela erreklamaziorik ez badago.

Nork onartu behar du

Alkatetzak

Izapidetzeaz arduratzen den Udal Zerbitzua

Idazkaritza

Oharrak

-      Eragindako beste administrazio publikoen txostena nahitaezkoa bada, eskaera zuzenduko zaie hauei. Adibidez:

-      Arabako Foru Aldundiaren Ondare-zerbitzua, lanen eremuan katalogatutako eraikinen bat badago, edo interes arkeologikoa duen eremu bat bada.

-      Zerbitzu aeronautikoak, lanak eraginpeko eremuan badaude (Plan orokorreko P-1.1.)

-      Trenbide-babeserako eremuak, lanak eraginpeko eremuan badaude (Plan orokorreko P-1.1.)

-      Bide publikoan edozein elementu instalatzeko beharrik balego, dagokion Administrazio Batzarraren baimena jaso beharko du.

-      Lanak hasi aurretik, zuinketa-akta aurkeztu beharko da.

-      Eraikinak edo hala eskatzen duten eraikinetako zatiak okupatu eta erabiltzeko moduan jarri aurretik, dagokion baimena eskatu beharko da. Baimen bakoitza bere aldetik, dagokion inprimakiarekin. (ikusi izapidea: Lehenengo okupaziorako/erabilerarako lizentzia)

-      Dagokion Administrazio-batzarrarekin jarriko da hitzordua, urbanizazioaren lehenengo okupaziorako lizentzia gauzatzeko.

-      Nahitaezkoa izango da lanetan behin-behineko itxitura jartzea.

-      Udalak eskubidea du egoki jotzen dituen lanen ikuskaritzak egiteko.